کتاب مقام و منزلت استادِ الهی | تحقق وعده‌های الهی | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

31,000 تومان

کتاب مقام و منزلت استادِ الهی (تحقق وعده‌های الهی)، پنجمین کتاب در راستای کُتب طلب، عالَم خیال، امید به رحمت حضرت احدیّت، صبر و مقام و منزلت استادِ الهی می‌باشد.

پس از مبارزۀ شخص طالب در راه خدا، خداوند سُبُل و راه های خود را نشان می‌دهد و بدون شک شخص مجاهد را به این سبل هدایت می‌کند… این سبل گاهی به استادِ مأمور از طرف خداوند است، گاهی به الهام است، گاهی به اشاره، گاهی به مکاشفه و گاهی به خواب؛ اما این ها همه از فضل و کَرم الهی است، یعنی ارتباطی به خیال ندارد، با وسوسه و توهّم هم کاری ندارد…

کتاب مقام استاد
کتاب مقام و منزلت استادِ الهی | تحقق وعده‌های الهی | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

31,000 تومان