کتاب تفسیر هادی جلد ۳ | سوره نساء

75,000 تومان

کتاب تفسیر هادی جلد سوم شامل تفسیر سوره نساء که توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب حسینی شیرازی به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب به همراه بیانات عارف کامل حضرت آیت الله شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد.

کتاب تفسیر سوره نسا
کتاب تفسیر هادی جلد ۳ | سوره نساء

75,000 تومان