کتاب طلب | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

75,000 تومان

کتاب طلب، اولین کتاب در راستای کُتب طلب، عالَم خیال، امید به رحمت حضرت احدیّت، صبر و مقام و منزلت استادِ الهی می‌باشد.

طلب حالتی یا مرحله‌ای از سیر و سلوک است که تمام احوال و مقامات دیگر عرفانی دنبالهٔ آن به‌شمار می‌آید. باید خواست از خداوند تا او عنایت کند. در باب معرفت تا جدیّت در طلب حقیقی نباشد امکان گشودن درب نمی‌باشد. تحقّق معرفت ربّ‌الارباب به طلب است، به امید است، اگر در شخص این طلب نباشد یعنی عمل به دستورات حضرت احدیّت، هرگز قدمی از قدم برداشته نمی‌شود. باید رضایت خداوند حاصل شود و رضایت خداوند حاصل نمی‌شود الّا به مخالفت نفس.
عزّت نفْس این است که آدم به امور جزئیه هیچ اعتنا نکند…به حق قرآن مجید از همه چیز بعد از انبیا و اولیا عزیزتر «طلب» آدم است، همین طلب جزئی…

آن دلی کو هست خالی از طلب
دائماً باشد پر از رنج و تعب

کتاب طلب
کتاب طلب | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

75,000 تومان